Featured Article

Madison Nguyen for Mayor

Kính thưa quý vị, Tám năm trước Madison đã có quyết định ra tranh cử vào Hội Đồng Thành Phố San Jose trong sự tham dự đông đảo của tám ứng cử viên. Với sự giúp đỡ và ủng hộ của hàng ngàn người, cùng với một chiến dịch vận động hiệu quả....